Geschillen - VerhuisAdvies.nl

Geschillen met uw Erkende Verhuizer


U heeft een geschil met uw verhuizer. Samen komt u er niet uit. Omdat u uw verhuizing door een Erkende Verhuizer heeft laten uitvoeren kunt u de hulp inroepen van de Geschillencommissie Verhuizen. Hieronder wordt in grote lijnen beschreven hoe de Geschillencommissie Verhuizen werkt.

Geschillen met uw Erkende Verhuizer

Logo Erkende Verhuizers.

1. Een eenvoudige, goedkope en snelle procedure

2. Wie zitten er in de Geschillencommissie

3. Welke geschillen kunnen worden voorgelegd

4. Altijd eerst zelf proberen, let daarbij op de termijnen

5. Hoe moet een geschil worden ingediend

6. En dan verder

7. De ondernemer wil alsnog overleggen

8. De zitting

9. De uitspraak

10. Geen hoger beroep

11. Als de ondernemer de uitspraak niet nakomt


1. Een eenvoudige, goedkope en snelle procedure

De procedure bij de Geschillencommissie is:

• Eenvoudig: De gang van zaken bij de Geschillencommissie is zo dat u alles zelf kunt doen. Hulp van een advocaat of een andere rechtshulpverlener is dus niet nodig.

• Goedkoop: Het klachtengeld bedraagt:

€ 50,- voor factuurbedragen tot € 500,-
€ 75,- voor factuurbedragen van € 500,- tot € 1.000,-
€ 100,- voor factuurbedragen hoger dan € 1.000,-

 

Andere kosten hoeft u niet te maken, met uitzondering van de kosten die direct verband houden met de procedure, zoals portokosten en reiskosten voor het bijwonen van de zitting. De ondernemer moet u het klachtengeld (deels) vergoeden indien u (deels) in het gelijk wordt gesteld. Schakelt u rechtshulp in, dan komen de kosten daarvan voor eigen rekening.

 

• Snel: De gemiddelde behandelingsduur bij de Geschillencommissie Verhuizen bedraagt zo'n 6 maanden.


2. Wie zitten er in de Geschillencommissie?

De Geschillencommissie bestaat uit drie leden: een voorzitter aangezocht door de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC), een lid voorgedragen door de Consumentenbond en een lid voorgedragen door de Stichting samenwerkende vakafdelingen verhuizen en meubeltransport (SAVAM). Hoewel de Consumentenbond en de SAVAM een lid van de Commissie voordragen, betekent dit niet dat zij tot taak hebben het belang van de consument respectievelijk de ondernemer te behartigen. Met andere woorden: alle leden zijn volstrekt onafhankelijk en onpartijdig.


3. Welke geschillen kunnen worden voorgelegd?

De Commissie kan in beginsel alle geschillen tussen consumenten en ondernemers over verhuizingen behandelen mits de ondernemer aangesloten is bij de Organisatie voor Erkende Verhuizers of bij de Geschillencommissie Verhuizen geregistreerd is. Het gaat daarbij om geschillen over verhuizingen, vanuit of naar Nederland. Dit kunnen verhuizingen zijn binnen een gebouw, verhuizingen waarbij sprake is van vervoer over de weg (vervoer per vrachtauto op een ferry of over spoor binnen Europa daarbij inbegrepen) en verhuizingen waarbij sprake is van een combinatie daarvan. Voorts behandelt de Commissie ook geschillen die betrekking hebben op het opslaan van inboedels (de zogenaamde bewaarneming van verhuisgoederen).
De Commissie kan geen geschillen behandelen over verhuizingen en/of opslag van goederen uitgevoerd en/of gedaan ten behoeve van een door u uitgeoefend bedrijf. Ook als er sprake is van een ongeluk of ziekte kan de Commissie (dat onderdeel van) het geschil niet behandelen.
Evenmin kan de Commissie een geschil behandelen, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beŽindigd, voordat u aan de formele vereisten voor het aanhangig maken van het geschil heeft voldaan. Blijkt dit pas na het aanhangig maken, dan wordt de behandeling alsnog gestopt.


4. Altijd eerst zelf proberen, let daarbij op de termijnen

Als u het geschil aan de Commissie wilt voorleggen, moet u altijd - zo snel mogelijk - eerst zelf proberen met de ondernemer tot een oplossing te komen. In de leveringsvoorwaarden van de ondernemer staan de termijnen genoemd waarbinnen u de klacht bij hem moet melden. Helpt een eerste telefoontje niet, stuur hem dan een brief met uw klacht.
Wordt de klacht niet opgelost, dan moet u het geschil aan de Commissie voorleggen binnen 3 maanden nadat u daarover met de ondernemer contact heeft opgenomen.
Als u de genoemde termijn(en) heeft overschreden, kan de Commissie - wanneer de ondernemer daarom verzoekt - besluiten geen inhoudelijke uitspraak over uw klacht te doen. De Commissie zal op dat verzoek niet ingaan, als zij van mening is dat het niet naleven van de termijn(en) u niet te verwijten is.
In de gevallen dat de Commissie geen inhoudelijke uitspraak kan doen, ontvangt u het klachtengeld - minus een bedrag van € 25,- - terug. U kunt het geschil dan nog wel aan de gewone rechter voorleggen.


5. Hoe moet een geschil worden ingediend?

Als u een geschil aan de Geschillencommissie wilt voorleggen, dient u altijd eerst het vragenformulier in te vullen. Op het vragenformulier geeft u niet alleen aan wat uw klachten zijn, maar ook wat uw voorstel is ter oplossing van het geschil.

De snelste en eenvoudigste manier is om uw geschil via een digitaal vragenformulier in te dienen. U moet zich eenmalig registreren, vervolgens kunt u inloggen. Eventuele aanvullende stukken kunt u digitaal toevoegen (of per post opsturen, tijdens het invullen van het digitale formulier wordt uitgelegd hoe u dat kunt doen).
 

Mocht u de klacht niet digitaal kunnen indienen dan kunt u hier de checklist en het vragenformulier downloaden, dit kunt u met de kopieŽn van de gevraagde stukken per post insturen.


6. En dan verder?

Nadat u het vragenformulier definitief heeft ingediend, wordt u gevraagd het klachtengeld te betalen. Na ontvangst van het klachtengeld zal op het secretariaat van De Geschillencommissie gecontroleerd worden of de Commissie uw klacht kan behandelen.

Als u online uw geschil indient krijgt u aan het einde de mogelijkheid om het klachtengeld digitaal te betalen. Indien u hier niet voor kiest, of het vragenformulier per post opstuurt, kunt u het geld zelf overmaken. De gegevens vindt u op de factuur die u toegezonden wordt.

Alvorens uitsluitsel wordt gegeven of het aanhangig gemaakte geschil door de Commissie kan worden behandeld, kan de Commissie ter completering van het dossier aanvullende stukken opvragen. Indien binnen de door de Commissie gestelde termijn de gevraagde gegevens niet zijn ontvangen, zal het dossier worden gesloten. Heropening van het dossier is niet mogelijk, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden die heropening kunnen rechtvaardigen.

Als het geschil door de Commissie kan worden behandeld, dient u het openstaande bedrag van de rekening(en) van de ondernemer die u nog niet of niet helemaal heeft betaald aan de Commissie over te maken. U krijgt hiervoor een factuur. De Commissie neemt dit bedrag in bewaring (in ‘depot’) en zal bij de uitspraak bepalen aan wie het toekomt. Uiteraard moet u het deel van de rekening waarover u geen geschil heeft, wel aan de ondernemer betalen.

Daarna krijgt de ondernemer inzicht in uw vragenformulier en de andere stukken. Hij krijgt dan een maand de tijd om bij de Commissie te reageren. U krijgt vervolgens inzicht in de reactie van de ondernemer ter kennisname.

De Geschillencommissie kan besluiten om een deskundige naar de klacht te laten kijken. De deskundige maakt met u een afspraak. Mocht de ondernemer dat wensen, dan moet u hem de gelegenheid geven ook bij het onderzoek aanwezig te zijn. De deskundige beoordeelt de klacht en brengt rapport uit aan de Geschillencommissie. U krijgt (evenals de ondernemer) inzicht in het rapport van de deskundige. U en de ondernemer kunnen desgewenst ook een reactie geven op het rapport.

Verlenging van de bij de Geschillencommissie geldende termijnen (bijvoorbeeld vanwege langdurig verblijf in het buitenland) is in beginsel niet mogelijk. Ook de zittingsdatum kan, als deze eenmaal is vastgesteld, niet meer worden verschoven.

Al met al is met de procedure een aantal maanden gemoeid. U kunt de periode bekorten door zelf snel te reageren.


7. De ondernemer wil alsnog overleggen

Het kan zijn dat de ondernemer na ontvangst van de stukken u toch nog een aanbod doet om een behandeling door de Geschillencommissie te voorkomen. U kunt dat aanbod accepteren en afzien van verdere behandeling van het geschil. Bedenk echter wel dat u het klachtengeld in dat geval niet terugkrijgt. U moet daar dan dus rekening mee houden bij het aanbod dat de ondernemer doet.


8. De zitting

U en de ondernemer ontvangen bericht wanneer het geschil door de Commissie zal worden behandeld. Met de zittingsdatum kan niet meer worden geschoven.

Bent u in een bepaalde periode verhinderd en wilt u wel graag op de zitting komen, dan is het verstandig tijdig uw verhinderdata te melden. Mogelijk kan daarmee dan bij het bepalen van de zittingsdatum rekening worden gehouden. Indien u voor de zitting verhinderd bent, kunt u overwegen iemand te machtigen om namens u op te treden.

De zittingen worden gehouden in Den Haag of Utrecht.

Wanneer u naar de zitting komt, heeft u de gelegenheid om uw klachten mondeling toe te lichten. Bovendien biedt het de Commissie de mogelijkheid tot het stellen van vragen en u tot het geven van nader commentaar. Dit kan verhelderend werken. Zowel u als de ondernemer zijn echter vrij om te komen of weg te blijven. Als u komt, is dat voor eigen rekening. De zitting duurt circa 30 minuten.


9. De uitspraak

Nadat de Commissie partijen gehoord heeft, beraadslaagt zij (buiten aanwezigheid van de partijen) over haar beslissing. De Commissie kan iedere beslissing nemen, die zij redelijk en billijk acht ter beŽindiging van het geschil. Een andere mogelijkheid is, dat de Commissie partijen alsnog tot een schikking brengt. Dit kan uiteraard alleen als beide partijen hiermee instemmen.

Het komt voor dat de ondernemer u voor het indienen van de klacht een aanbod heeft gedaan, maar dat u dat aanbod niet redelijk vond en de zaak toch aan de Commissie heeft voorgelegd. Acht de Commissie dat aanbod wel redelijk, dan kan zij bepalen dat de ondernemer dat aanbod gestand moet doen. In dat geval hoeft de ondernemer als regel niet het klachtengeld aan u te vergoeden.

Circa ťťn maand na de zitting wordt de uitspraak schriftelijk aan partijen medegedeeld.


10. Geen hoger beroep

Tegen een uitspraak van de Commissie is geen beroep mogelijk. Na de zitting is de discussie gesloten. Wel kan na toezending van de uitspraak een kennelijke reken- of schrijffout in de tekst nog worden hersteld. Het verzoek daartoe dient binnen 14 dagen na de toezending te worden gedaan.

Als u of de ondernemer de uitspraak onredelijk vindt, kan de uitspraak binnen twee maanden na verzending aan de gewone rechter worden voorgelegd door het dagvaarden van de wederpartij. De rechter zal de beslissing echter slechts marginaal toetsen. Dat wil zeggen: hij beperkt zich tot de vraag of de uitspraak indruist tegen wat redelijk en billijk is. Voor zo'n procedure is het doorgaans wel noodzakelijk dat u een advocaat inschakelt.


11. Als de ondernemer de uitspraak niet nakomt?

Een uitspraak van de Commissie is bindend. Beide partijen moeten zich eraan houden. In verreweg de meeste gevallen worden beslissingen van de Commissie zonder meer opgevolgd. Mocht echter een ondernemer, die aangesloten is bij de Organisatie voor Erkende Verhuizers, weigeren de uitspraak na te komen, zonder de uitspraak binnen twee maanden ter toetsing aan de rechter te hebben voorgelegd, dan kan voor de uitvoering van de beslissing een beroep worden gedaan op de nakomingsgarantieregeling van de Organisatie voor Erkende Verhuizers. Het bindend advies moet wel betrekking hebben op een geschil dat voortvloeit uit een transactie, gesloten in de periode dat de ondernemer lid is of was van de Organisatie voor Erkende Verhuizers.

De ondernemer die geen lid is van de Organisatie voor Erkende Verhuizers, maar zich wel voor de klachtenbehandeling bij de Commissie heeft laten registreren, heeft eveneens een bepaalde garantie afgegeven, waardoor de nakoming van het bindend advies gewaarborgd is.

 

Het secretariaat van de Geschillencommissie Verhuizen is bereikbaar op het volgende adres:

Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Tel. 070-3105310

 

bron: geschillencommissie